Інноваційна діяльність

Інтегрований курс «Культура добросусідства»

Із 2019 року у Миколаївській області впроваджується єдиний унікальний український інтегрований наскрізний курс «Культура добросусідства» – від дошкільної до вищої освіти та навчання дорослих (учителів, батьків), який спрямований на формування власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям, плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами.

Курс реалізується за сприяння Міністерства освіти і науки України та громадської організації «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток».

Керівниця творчої групи розробників курсу «Культура добросусідства» Араджионі Маргарита Анатоліївна, кандидат історичних наук.

Основна ідея курсу полягає в тому, щоб допомогти педагогам, а відтак і здобувачам освіти навчитися вибудовувати життя, керуючись принципами демократії; жити у злагоді з собою й плекати гармонійні відносини з навколишнім світом; бути небайдужими до своєї держави, свого народу; володіти вміннями генерувати інноваційні ідеї, ухвалювати прогностичні рішення, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміти значення права, активно цікавитися суспільним, політичним та економічним життям. А головне - мати активну життєву позицію, бути готовими до практичного втілення в життя ідей, на яких будується демократичне суспільство, і гідно виховувати нове покоління українців.

Координатор курсу «Культура добросусідства» в Миколаївської області Вітковська Олена Данилівна, завідувач навчально-методичної лабораторії акмеології МОІППО. 

У 2021 році від Миколаївської області пройшли сертифіковане навчання з викладання курсу «Культура добросусідства»:

для вчителів початкової школи - Олійник Л. М

для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти – Олійник Л. М. та Літвінова Н. Є., вихователь-методист Миколаївського закладу дошкільної освіти   № 60 Миколаївської міської ради.

У червні 2021 року 29  директорів та педагогічних працівників ЗДО пройшли курси з методики викладання програми з міжкультурної і громадянської освіти дошкільнят «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства» при МОІППО.

У 2022 та 2023 році проводились компетентнісно-діяльнісні модулі для педагогів ЗДО «Методика впровадження програми з міжкультурної і громадянської освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Регіон» за інтегрованим курсом «Культура добросусідства». 

Впровадження БКДО

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти (нульовий рівень Національної рамки кваліфікацій), стартовою платформою особистісного розвитку дитини.

Мета: збереження самоцінності дошкільного дитинства, визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою, забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; утвердження людської гідності та гуманних взаємин між дітьми та батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу; соціальну підтримку сім’ї та родинних стосунків з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини в найбільш оптимальній для кожної дитини формі. З 2022 року кафедрою започатковане навчання директорів, вихователів-методистів (за посадою), педагогів, відповідальних за впровадження БКДО у ЗДО «Упровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти» за програмою у 45 годин (30 годин – аудиторних, 15 – самостійних)  (1,5 кредити ECTS з урахуванням самостійної роботи) усього 17 груп з метою  професійного розвитку педагогів закладів дошкільної освіти, які працюють зо всіма віковими категоріями, через удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань відповідно до державної політики в галузі освіти для забезпечення якості освіти держави та регіону; поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок; набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах професійної діяльності.

Під час навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачки діляться досвідом з педагогічних впливів, які забезпечують цілісність особистості, що проявляється в розвинених емоціях, зростаючій свідомості, керованій поведінці, розглядають взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечує освітній результат - компетентність дитини старшого дошкільного віку.

Ключові для дошкільної освіти компетентності дитини (рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) та інші мають продовження в освітньому процесі початкової школи та впродовж життя.

Зміст та організація освітнього процесу у сфері післядипломної освіти педагогів закладів дошкільної освіти визначаються принципами науковості, систематичності, активності, природовідповідності, які вимагають від педагога такої організації освітнього процесу, за якої максимально активізується діяльність дитини в пізнанні навколишнього світу, реалізації її творчих задумів та мрій.

Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини:

Компетентності, що сформовані у дитини в різних видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях освіти у початковій та середній школі. Усі напрями дошкільної освіти продовжено в початковій школі через освітні галузі: мовно-літературну; математичну; природничу; технологічну; інформатичну; соціальну і здоров’язбережувальну; громадянську та історичну; мистецьку; фізкультурну.